Ανεμόσκαλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ανεμόσκαλες κατασκευάζονται σύμφωνα με το ΕΝ ISO 14122-4, από δομικό χάλυβα S235 JR (EN10025), με ή χωρίς προστατευτικό κλωβό.
Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461.