Προϊόντα

Βιομηχανικές σχάρες Βιομηχανικές περιφράξεις Ειδικές μεταλλικές κατασκευές Υπηρεσίες

Κανάλια-Φρεάτια

Τα κανάλια καθώς και τα φρεάτια αποτελούνται από πλαίσια (γωνιακό έλασμα) καθώς και ηλεκτροσυντηγμένες σχάρες. Το γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σύμφωνα με το EN ISO 1461